کاشی وسرامیک

برای استفاده بهینه واینکه بتوان فضاهارا بطور مداوم تمیز کرد وبرای این فضاها قابل شستشو باشد . ابند کردن مقطعه ای ، در واقع منظور …